„B” kategória

Készült: Az 1988. évi I. törvény, a végrehajtására kiadott 30/1988. /IV. 21./ MT rendelet, a 70/2005. (IV. 21.) Korm. Rendelet, valamint a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelete alapján.

Érvényes: 2022. 05. 02.

Ön a Perpetuum Mobile 2003. Bt. Autósiskola Vállalási Szabályzatát tartja a kezében. Kérem, figyelmesen olvassa végig, mivel ezt diktálja az Ön érdeke is!

Társaságunk fő tevékenysége a „B” kategóriás gépjárművezető képzés a beiskolázástól a vizsgáig.
A cég neve: Perpetuum Mobile 2003. Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság
Címe: Székesfehérvár Temesvári u. 62.
Telefonszáma: 06 70/418-4509
Cégbírósági bejegyzés száma: 07-06-011978
Képzési engedély száma: FE/KV/NS/A/89/1/2006.
Felnőttképzési regisztrációs szám: 07004606
A Bt. Ügyvezetője és egyben az oktatásért felelős személy (iskolavezető): Ábrahám Csaba

Ügyfélfogadó címe: 8000 Székesfehérvár, Budai u. 9 – 11. 314.
Ügyfélfogadás időpontja: Minden hétfőn és szerdán 17:00 - 20:00 és csütörtökön 17:00 - 19:00.

A tanfolyamra az iskolázható be, aki a jogszabályban meghatározott életkort (17 év) betöltötte, illetve ennél legfeljebb fél évnél fiatalabb.

A Magyar Vöröskereszt által szervezett (1993. január 1. után) közúti elsősegély – tanfolyami végzettségét, vizsgáját igazolni tudja (fénymásolat), illetve iskolánknál részt vesz e képzésen.

Megfelelő egészségügyi szakképzettséggel rendelkezik (fénymásolat).

1984. január 1. utáni vezetői igazolvánnyal, vezetői engedéllyel rendelkezik.

Egészségi alkalmassági vizsgálaton „ALKALMAS” minősítést kapott legalább 1. csoportra és ezt legkésőbb az elméleti vizsgára történő bocsátásig igazolja (ennek hiányában NEM vizsgázhat!).

A „JELENTKEZÉSI LAP” – ot a személyazonosságot igazoló okirat alapján kitöltötte.

Legalább 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik és ezt legkésőbb az első vizsgájáig igazolja.

Felnőttképzési írásbeli szerződést kötött a képzőszervvel (18. életévét be nem töltött személy a törvényes képviselővel is alá kell, hogy írassa) /2001. évi CI. Törvény/.

Az elméleti rész óraszámai tantárgyanként:
Közlekedési ismeretek. 20 óra
Vezetéselmélet: 6 óra
Szerkezet és üzemeltetési ismeretek: 2 óra

A gyakorlati rész óraszámai:
Járműkezelés (rutin): alapoktatás: 9 óra
Főoktatás (forgalom): 20 óra
A főoktatás megbontva:
Városi forgalom: 14 óra
Lakott területen kívüli, autópályán: 4 óra (160 km.)
Éjszakai vezetés: 2 óra
A gyakorlati oktatás során minimálisan teljesítendő futásteljesítmény: 580 km.
Forgalmi vizsga: 1 óra
Összesen: 30 óra
A fenti óraszámok elméletből és gyakorlatból egyaránt a minimumot jelölik, melyen kötelező a részvétel.

Tanfolyamaink elméleti része általában a 8000 Székesfehérvár, Budai u. 9 – 11. 314. szám alatt kerül lebonyolításra.
A gyakorlati oktatás (alapoktatás-manőverezés) a 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 116. szám alatt történik.

A képzés során az oktatási idők időtartama:
Elmélet: 45 perc
Gyakorlat: 50 perc
Az óraközi szünetek időtartama legalább 2 óránként 10 perc.

A gyakorlati oktatásban:
Alapoktatás: 2 óra/nap, Főoktatás: 2X2 óra/nap. A főoktatás napi 2X2 órája legalább 1 órás szünet közbeiktatásával teljesíthető. A mindenkori vezetés megkezdését és befejezését a tanuló aláírásával igazolja a vezetési kartonon.

Elméleti és gyakorlati vizsgák:
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki:
A tanfolyam kötelező óráinak legalább 91% – án részt vett, vagy a hiányzását pótolta /ez lehet a következő tanfolyam is/.
Aki a beiskolázás feltételeiben leírtaknak megfelel, kivéve az életkort, mivel itt a meghatározott 17. életévtől legfeljebb 3 hónappal lehet fiatalabb.
Egészségi alkalmassági igazolást leadta.
Aki a tan és vizsgadíjat befizette.
A tanfolyam kezdetétől (az első előadás dátumától) számított 9 hónapon belül jelenthető le elméleti vizsgára, illetőleg ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát is kell tennie. Ezen határidőn túl a tanuló elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően jelenthető.

Gyakorlati vizsga:
Gyakorlati vezetésre /alapoktatás 9 óra/ csak sikeres elméleti vizsga után kerülhet sor.
Forgalmi vezetésre /főoktatás 20 óra/ csak a gyakorlati oktató javaslatára bocsátható a hallgató.
A gyakorlati vizsga időpontja nem lehet korábbi, mint a rendeletben előírt minimális életkor /betöltött 17. életév/.
Gyakorlati vizsgát a kötelezően előírt vezetési idő és futásteljesítmény teljesítése után tehet.
Az 5. sikertelen forgalmi vizsga után a hallgató csak PÁV alkalmas minősítés után folytathatja tanulmányait. A „Megfelelt” elméleti vizsga időpontjától számított 2 éven belül kell a további gyakorlati vizsgát sikeresen teljesíteni.

Tan és vizsgadíjak:
Tanfolyam díja/elmélet+29 óra gyakorlat/: Tanulmányi szerződés szerint
Elméleti /kresz, műszaki, vezetéselmélet/ oktatás díja: Tanulmányi szerződés szerint
Gyakorlati oktatás /alapoktatás 9, valamint a főoktatás 20 vezetési óra, valamint a további oktatási órák díja: Tanulmányi szerződés szerint.
Közúti elsősegély – tanfolyam: Tanulmányi szerződés szerint
A tandíj fizetésének módja:
Az elméleti tandíj: az első részlet, a tanfolyamra történő jelentkezéskor fizetendő.
Gyakorlati tandíj: a második részlet, az elméleti tanfolyam végéig fizetendő.
Közúti elsősegély – tanfolyam: az elméleti tanfolyam végéig fizetendő.
A szerződés a tanfolyam minimum kötelező óraszámai és a tanuló képességei függvényében szükséges gyakorló óráira értendő az első forgalmi vizsgáig.
Az esetleges pótórák díja a levezetést megelőzően fizetendő.
A tandíj minden esetben a Bt. házipénztárába fizetendő be, melyről természetesen bizonylatot kap.

Vizsgadíjak:
Elméleti vizsga /teszt/ 4.600.- Ft.
Forgalmi vizsga /gyak./ 11.000.- Ft.
Összesen: 15.600.- Ft.
Mely mindig az aktuális vizsgaesemény előtt fizetendő a Perpetuum Mobile 2003. Bt. Autósiskola házipénztárába.
A gyakorlati vizsgadíj gépkocsi-használati díjat nem tartalmaz.
Gyakorlati vizsgához 1 további vezetési óra díját köteles fizetni a hallgató.
Sikeres forgalmi vizsga után a vezetői engedélyt az okmányirodákban állítják ki. Ennek feltétele a sikeres közúti elsősegélynyújtó tanfolyam igazolásának Közlekedési Hatóságnál történő bemutatása.

Egyéb tudnivalók:

TANULÓI JOGOK – KÖTELEZETTSÉGEK /a fentiekben felsoroltakon kívül/

A tanuló előmenetelétől függően szolgáltatási díj ellenében gyakorló órákat vehet.
Amennyiben a hallgató más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányát, úgy a „Képzési igazolás” nyomtatvány kézhezvétele után ez lehetséges. Kiadási határidő max. 3 munkanap.
A tanuló a képzést szüneteltetheti a jogszabályi előírások keretei között.
A tanulónak jogában áll a fel nem használt gyakorlati tandíjat visszaigényelni.
A tanuló által hozott gépjárművet le kell vizsgáztatni oktatásra. Ilyen esetben a gyakorlati óradíj: Tanulmányi szerződés szerint.

A tanuló köteles a jelentkezési lapot és a tanulmányi szerződést pontosan és a valóságnak megfelelően kitölteni és a képzőszervnek leadni.
Adataiban történt változást 8 napon belül köteles a képzőszerv és a K.A.V. felé jelezni.
Hiányzás miatt az elméleti pót-konzultáció orvosi igazolás bemutatása esetén díjtalan, egyéb esetekben 2.000.- Ft/óra.
Amennyiben a hallgató a megbeszélt vezetési gyakorlaton nem jelenik meg vagy 24 órán belül mondja le, akkor a vezetési óradíjat „Nem jelent meg” bejegyzéssel köteles kifizetni.
Tanfolyam – ismétléses tanuló az elméleti tandíjat köteles kifizetni.
A tandíj – fizetés minden esetben a Bt pénztárába történik. Az elméleti tandíj, valamint az elsősegély-tanfolyam összegéből visszafizetés nincs.
A tanuló az oktatás rendjét nem zavarhatja, köteles megfelelő ruházatban megjelenni, valamint a gyakorlati oktatás során köteles az oktatói utasításokat maradéktalanul teljesíteni.

A KÉPZŐSZERV JOGAI – KÖTELEZETTSÉGEI

A képzőszervnek jogában áll a képzési engedélyben szereplő kategóriára a jelentkezőkkel szerződést kötni, valamint a szerződést felbontani.
A tanfolyamok, vezetési órák kezdésének időpontját meghatározni, illetve, ha indokolt, azt módosítani.
A tandíj – változtatás jogát a Bt. Fenntartja, természetesen ez visszamenőleges hatályú nem lehet.
Visszamenőleges hatályúnak a befejezett elméleti, illetve a levezetett gyakorlati óra díjának változtatása tekinthető.
A képzőszerv nem bocsátja forgalmi vizsgára azt a tanulót, aki még tartozik a Bt – nek.
A képzőszerv köteles az általa vállalt képzési szolgáltatás feltételeit folyamatosan biztosítani.
Köteles az általa beiskolázott hallgatók ügyeinek teljes körű ügyintézésére, valamint adataik bizalmas és diszkrét kezelésére.
A befizetett tandíjról köteles számlát adni.
Tanuló – áthelyezéskor köteles a fel nem használt tandíjat visszafizetni (kivétel az elméleti és elsősegély tandíj, illetve külön szerződés).

Ha a beiskolázás során problémája merülne fel, kérem a Bt. Vezetőjéhez fordulni. Amennyiben megkeresése nem jár eredménnyel, illetve Ön úgy érzi, hogy nem jogszerűen jártak el ügyében, kérem a képzés szakfelügyeletét ellátó K.A.V. -hoz szíveskedjen fordulni.

Cím: Székesfehérvár 8000 Sárkeresztúri u. 12. telefon. 22/512-887

Sikeres felkészülést kívánok!

Székesfehérvár 2022. május 02.
(jogszabályi környezet változását követő módosításokkal)

Ábrahám Csaba
iskolavezető